O projekcie

Poznań jest miastem intensywnie się rozwijającym, zarówno w centrum, jak i na jego obrzeżach powierzchnie aktywne biologiczne zastępowane są budynkami, chodnikami i ulicami. Wszystkie te obiekty nie są zdolne do naturalnej infiltracji (wsiąkania) wody opadowej, która to jest odprowadzana systemem kanalizacji miejskiej do Warty. Podczas intensywnych opadów deszczu coraz częściej system ten staje się niewydajny, przez co dochodzi do lokalnych podtopień, wezbrań, a w konsekwencji do wylewania małych rzek.

Celem projektu jest zebranie dokładnych danych o miejscach i charakterze występowania takich zjawisk. Dane te umożliwią dokładne określenie prawidłowości występowania tzw. powodzi błyskawicznych i miejskich, a w dalszej perspektywie poznanie przyczyn i zapobieganiu im.

Zjawiska te są szczególnie trudne w obserwacji i pomiarach ze względu na ich krótkotrwałość. Informacji na ten temat może przynieść kompleksowa obserwacja całego obszaru miasta i ciągły charakter obserwacji. Wolontariat geograficzny (VGI) jest metodą obserwacyjną wykonywaną przez grupę obserwatorów – amatorów bez użycia sprzętu pomiarowego, mający na celu zbadanie zjawiska o charakterze lokalnym.

W realizowanym projekcie taki system pomiarowy uwzględnia sieć limnigrafów usytuowanych na małych rzekach Poznania w miejscach zagrożonych wystąpieniem rzeki z koryta. Pomiary te uzupełnione są raportami z interwencji Państwowej Straży Pożarnej w zakresie działań przeciwpowodziowych, z uwzględnieniem wypompowywania wody, komunikatami CB Radio o blokadach dróg spowodowanymi niewydolnością studzienek kanalizacyjnych, współpracą z lokalnymi mediami oraz dwoma grupami wolontariuszy: amatorską i półprofesjonalną. Takie zestawienie metod obserwacyjnych i pomiarowych da rezultaty w postaci danych o dużym zakresie przestrzennym, co w przyszłości może przyczynić się do zmniejszenia lub zapobieżenia zjawiska.Prognoza pogody

Najbliższy przewidywany alarm

Aktualna sytuacja burzowa w Polsce i w Europie

Mapa burzowa Polski
Mapa burzowa Europy